Firma Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., realizuje projekt o nazwie:
„Inwestycja rozwojowa prowadząca do wzrostu konkurencyjności firmy” nr wniosku o dofinansowanie:
WND.RPLD.03.06.00-00-695/11, w ramach:
Działanie III.6 : ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIEBIORSTW
Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 430 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 238 000,00 PLN

W związku z realizacją projektu poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zamówieniu. Zapraszamy do składania ofert.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/2012-3.6 

Zamówienie 01-3.6

Specyfikacja techniczno – technologiczna

Wynik postępowania
Protokół z wyboru oferty na dostawę
MASZYNY SZTANCUJĄCEJ
W dniu 27-07-2012 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie:www.cop.lodzkie.pl – w formie przetargu.
Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 09-07-2012, strona internetowa firmy: www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym.
Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN- 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100.
Formuła obliczania: Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów

1. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.Nazwa i adres oferenta

Nazwa kryterium/Cena netto Ilość przyznanych punktów

Suma otrzymanych punktów

1.LESKO ENGINEERING Leszek Seroczyński Nadma, ul. Pólko 20, 05-270 Marki – 100,00100,00

2.US PRINT ul. Czterech Wiatrów 10 02-800 Warszawa71 – 4871,48

3.FLEXOR EMIS Sp. z o.o. ul. Duracza 6 01-882 Warszawa – 96, 9096,90

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
LESKO ENGINEERING Leszek Seroczyński
Nadma, ul. Pólko 20
05-270 Marki
(nazwa/firma i adres Wykonawcy) 
Uzasadnienie: Ocenę ofert oparto na zgodności parametrów technicznych proponowanego sprzętu z wymaganiami technicznymi jakie były założone w wniosku o dofinansowanie oraz ceny netto. Za metodologię obliczenia punktów w kryterium ceny przyjęto wzór: Cena najniższa / cena oferenta * waga kryterium (100%). Do porównania cen, w przypadku waluty przyjęto średni kurs NBP z dnia kończącego termin składania ofert, to jest z dnia 26-07-2012, przypadku GBP wyniósł on 5,3445 PLN.2. Ogłoszenie o zamówieniu 02/2012-3.6 

Zamówienie 02-3.6

Załącznik-nr1 do ogloszenia 02

Wynik postępowania
Protokół z wyboru oferty na dostawę
ZESTAW KOMPUTEROWY
W dniu 05-07-2013 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie:www.cop.lodzkie.pl – w formie zapytania ofertowego.
Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 12-06-2013, strona internetowa firmy: www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym. Do oferentów zwrócono się osobiście z prośbą o przedstawienie oferty.
Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN – 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100.
Formuła obliczania: Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów

1.Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp. Nazwa i adres oferenta

Nazwa kryterium/Cena netto

Ilość przyznanych punktów

Suma otrzymanych punktów

1.FHU „KOMBO” Łukasz Kompa ul. Mościckiego 12 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 100,00100,00

2.”Filko” S.C. Maria i Paweł Filipek ul. Wodna 1a 97-300 Piotrków Trybunalski – 87,7987,79

3.PPU „TomSoft” Sp.z o.o Ul. Kwiatowa 11 a 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 86,2886,28

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
FHU „KOMBO” Łukasz Kompa
ul. Mościckiego 12
97-200 Tomaszów Mazowiecki
(nazwa/firma i adres Wykonawcy) 
Uzasadnienie: Ocenę oparto na zgodności oferty z wymaganiami technicznymi jakie były założone w wniosku o dofinansowanie oraz ceny netto.3. Ogłoszenie o zamówieniu 03/2012-3.6 

Zamówienie 03-3.6

Załącznik-nr1 do ogłoszenia 03
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 03/2013-03.06 Kryterium funkcjonalne- wartości minimalne: Dopuszcza się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne. Nie preferuje się żadnej technologii.

Oprogramowanie

Program graficzny służący przygotowaniu projektu do druku do druku

Program do wywoływania plików RAW oraz zarządzania i archiwizowania zdjęć

Program do projektowania graficznego.

Program do przeprowadzania operacji na plikach PDF. Funkcje edycyjne pozwalają m.in. na łączenie, dzielenie plików, dodawanie, usuwanie poszczególnych stron, a także na podstawowe modyfikacje warstwy tekstowej.

Pakiet programów do tworzenia i zarządzania zasobami firmy

Czcionki:
Czcionki:
Pakiet 51 odmian fontów Helvetica Neue w formacie Opentype CE z licencją standardową. Zestaw TILDE 500 odmian w formacie OpenType CE z licencją na 1 stanowisko komputerowe. (bądź równoważne) Dwa zestawy czcionek typu Bitstream Euro Plus (666 czcionek) (bądź równoważne) oraz typu Euro Supplement (176 czcionek)( bądź równoważne). Każda czcionka zawiera wszystkie znaki diakrytyczne zarówno języków łacińskich jak również znaków polskich i krajów europejskich bez potrzeby konwertowania przy przechodzeniu z jednej platformy na drugą. Wszelkie kroje są ręcznie hintowane, co zapewnia najwyższą jakość znaków przy małych czcionkach.. Dzięki formatowi OpenType – TrueType Unicode- bądź równoważnemu, czcionki muszą być zgodne ze wszystkimi platformami (Win 9x, ME, NT, 2000, XP; MacOS X i Linux). Katalogi wszystkich czcionek w formacie PDF, układy polskich klawiatur.

Wynik postępowania
Protokół z wyboru oferty na dostawę
Oprogramowanie – programy graficzne i archiwizacyjne + pakiet czcionek
W dniu 05-07-2013 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie: www.cop.lodzkie.pl – w formie zapytania ofertowego Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 12-06-2013, strona internetowa firmy: www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym. Zapytanie ofertowe przekazano osobiście. Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN- 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100.
Formuła obliczania:

Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów

1.Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp. Nazwa i adres oferenta

Nazwa kryterium/Cena netto

Ilość przyznanych punktów

Suma otrzymanych punktów

1.FHU „KOMBO” Łukasz Kompa ul. Mościckiego 12 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 100,00100,00

2.”Filko” S.C. Maria i Paweł Filipek ul. Wodna 1a 97-300 Piotrków Trybunalski – 95,3895,38

3.PPU „TomSoft” Sp.z o.o Ul. Kwiatowa 11 a 97-200 Tomaszów Mazowiecki – 92,0292,02

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
FHU „KOMBO” Łukasz Kompa
ul. Mościckiego 12
97-200 Tomaszów Mazowiecki
(nazwa/firma i adres Wykonawcy) 
Uzasadnienie: Ocenę oparto na zgodności oferty z wymaganiami technicznymi jakie były założone w wniosku o dofinansowanie oraz ceny netto.4. Ogłoszenie o zamówieniu 04/2012-3.6

 • Zamówienie 04-3.6
 • Załącznik-nr1 do ogłoszenia 04
  Załącznik nr 1 do ogłoszenia 04/2013-03.06
  Kryterium techniczno- funkcjonalne- wartości minimalne:
  Dopuszcza się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne. Nie preferuje się żadnej technologii.
  1. Teczki z przywieszką
   • Wymiary: 380 do 400mm x 250 do 300 mm
   • Materiał: papier o podwyższonej gramaturze / tektura
   • Pojemność teczki: do 35 mm
   • Ilość: do 8.000 szt
  2. Regały
   • Materiał: metal
   • wymiary 1800 do 2000 mm x 800 do 900 mm x 400 do 500 mm
   • ilość półek – 5-6
   • pojemność 1 półki – 60-80 teczek
   • ilość regałów: 20
 • Wynik postępowania

  Protokół z wyboru oferty na dostawę
  SYSTEM MAGAZYNOWY – regały, teczki magazynowe
  W dniu 11-10-2013 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie: www.cop.lodzkie.pl – w formie przetargu. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 26-09-2013, strona internetowa firmy: www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym. Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN- 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100. Formuła obliczania: Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów1.Streszczenie oceny i porównania ofert:Lp.Nazwa i adres oferentaNazwa kryterium/Cena netto Ilość przyznanych punktówSuma otrzymanych punktów1.PRYZMAT Jarosław Grochowski Fryszerka 15 26-315 Poświętne100,00100,002.EMIS Sp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 45 lok. 3 01-864 Warszawa50,2350,23
  W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
  PRYZMAT Jarosław Grochowski
  Fryszerka 15
  26-315 Poświętne
  (nazwa/firma i adres Wykonawcy) 
  Uzasadnienie: Ocenę oparto na zgodności oferty z wymaganiami technicznymi jakie były założone w wniosku o dofinansowanie oraz ceny netto.