Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Etykiety.pl Etigraf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:

„.Eko- innowacja jako źródło innowacji procesowej sposobem na rozwinięcie działalności gospodarczej i otworzenie nowych wymagających rynków zbytu”

Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwinięcie działalności Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o. poprzez zakup przewijarki etykiet ze 100% inspekcją wstęgi i wałka anvil oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Projekt jest zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc została otrzymana za pośrednictwem  LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

……………………………………………………………………………………………………………….

Etykiety.pl Etigraf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: „Etykiety.pl Etigraf marka produktowa oferująca najnowocześniejsze wszywki tekstylne”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności polskiej spółki sektora MŚP poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej. Wsparcie umożliwi przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwi dostęp do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi przy wykorzystaniu działań przewidzianych w BPP Moda Polska. Dzięki realizacji projektu firma zaoferuje na zagranicznych rynkach (w tym Rosji i Niemiec ) wdrożone w wyniku prowadzenia własnych prac B+R i sprawdzone przez polskich klientów, unikalne w skali świata rozwiązania do znakowania i zabezpieczania wyrobów tekstylnych przy pomocy inteligentnej wszywki , a przez to zwiększy przychody z eksportu swoich usług. W rezultacie realizacja przyczyni się do promocji marki produktowej Etykiety.pl Etigraf które są konkurencyjne względem usług
w tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym oraz wzmocni pozycję spółki w branży na świecie.


Wartość projektu: 183 700,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 137 775,00 zł.

……………………………………………………………………………………………………………….

Jesteśmy beneficjentem następujących projektów UE dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość:

  • “Wzrost konkurencyjności firmy tykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług poligraficznych”, nr wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-408/10
  • “Inwestycja rozwojowa prowadząca do wzrostu konkurencyjności firmy”, wniosek nr WND-RPLD.03.06.00-00-695/11
  • “Wzrost konkurencyjności Firmy Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej, zwojowej, ośmiokolorowej maszyny fleksograficznej do produkcji etykiet”, nr wniosku WND-RPLD.03.02.00-00-263/11
  • “Wzrost konkurencyjności na rynku światowym poprzez wdrożenie innowacji procesowej”, nr wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-383/12
  • “Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji oferty”, nr wniosku RPLD.02.02.01-10-0134/16

Wsparcie w ramach III osi priorytetowej obejmuje projekty inwestycyjne i badawcze w przedsiębiorstwach, wsparcie jednostek B+R, projekty przyczyniające się do rozwoju otoczenia biznesu oraz sektora usług turystycznych i bazy rekreacyjno – sportowej. Wśród projektów realizowanych w ramach tej osi można wskazać m.in.: zakup i wytworzenie aparatury naukowo – badawczej, zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, bezpośrednie inwestycje w MŚP z preferencjami dla projektów innowacyjnych, tworzenie lub rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych, budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi priorytetowej przyczyni się m.in. do zwiększenia potencjału badawczo – rozwojowego w regionie, wzrostu stopnia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki w województwie, a także do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę liczbę mikro- i małych przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz wpływ ich kondycji na sytuację społeczno-gospodarczą regionu konieczne jest zapewnienie im możliwości rozwojowych w zmiennych warunkach koniunktury rynkowej. Umożliwienie realizacji inwestycji rozwojowych mikro- i małych przedsiębiorstw ma służyć podnoszeniu umiejętności utrzymania lub powiększania udziałów w rynku oraz skutecznego realizowania założonych celów rozwojowych. Inwestycje współfinansowane w ramach tego działania dają przedsiębiorstwu możliwość podnoszenia potencjału rozwojowego, co przekładać się powinno na wzrost przychodów z prowadzonej działalności, bezpośrednio w wyniku realizacji dofinansowanej inwestycji. Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać w ramach tego działania dofinansowanie na rozpoczęcie bądź kontynuację bezpośrednich inwestycji oraz na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Ogłoszenia: