Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 • Nazwa inwestycji (Numer i tytuł projektu): „Wzrost konkurencyjności na rynku światowym poprzez wdrożenie innowacji procesowej” WND-RPLD.03.06.00-00-383/12
 • Całkowita wartość projektu: 2.644.500,00 PLN
 • Kwota dofinansowania z EFRR: 1.260.975,00PLN
 • Nazwa Beneficjenta: Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o.


W związku z realizacją projektu poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zamówieniu. Zapraszamy do składania ofert.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/2013/III
  • Ogłoszenie o zamówieniu 01/2013/III.
  • Wynik postępowania
   Protokół z wyboru oferty na dostawę
   CYLINDRY RASTROWE
   W dniu 23-09-2013 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie: www.cop.lodzkie.pl – w formie przetargu Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 02-09-2013, strona internetowa firmy:www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN- 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100. Formuła obliczania: Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów1.Streszczenie oceny i porównania ofert:Lp.Nazwa i adres oferentaNazwa kryterium/Cena netto Ilość przyznanych punktówSuma otrzymanych punktów1.BARMEY ul. Karola Miarki 41 58-500 Jelenia Góra100,00100,00W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
   BARMEY 
   ul. Karola Miarki 41
   58-500 Jelenia Góra
   (nazwa/firma i adres Wykonawcy) 
   Uzasadnienie: Ocenę ofert oparto na zgodności parametrów technicznych proponowanego sprzętu z wymaganiami technicznymi jakie były założone w wniosku o dofinansowanie oraz ceny netto. Za metodologię obliczenia punktów w kryterium ceny przyjęto wzór: Cena najniższa / cena oferenta * waga kryterium (100%). Do porównania cen, w przypadku waluty przyjęto średni kurs NBP z dnia kończącego termin składania ofert, to jest z dnia 20-09-2013, przypadku eur wyniósł on 4,2144,PLN.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu 02/2013/III
  • Ogłoszenie o zamówieniu 02/2013/III.
   W dniu 21-02-2014 postępowanie zamknięto bez wyłonienia dostawcy. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert w odpowiedzi na ogłoszenie.
  • Ogłoszenie o zamówieniu 02A/2013/III.
   W dniu 22-04-2014 postępowanie zamknięto bez wyłonienia dostawcy. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert w odpowiedzi na ogłoszenie.
 3. Ogłoszenie o zamowieniu 03/2013/III
  Specyfikacja systemu zarządzania procesami produkcyjnymi
  • Ogłoszenie o zamówieniu 03/2013/III.
   W dniu 21-02-2014 postępowanie zamknięto bez wyłonienia dostawcy. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert w odpowiedzi na ogłoszenie.
  • Ogłoszenie o zamówieniu 03A/2013/III.
   W dniu 22-04-2014 postępowanie zamknięto bez wyłonienia dostawcy. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert w odpowiedzi na ogłoszenie.
 4. Ogłoszenie o zamówieniu 03B/2013/III

Protokół z wyboru oferty na dostawę

SYSTEM ZARZADZANIA PROCESAMI PRODUKCJI

oprogramowanie wspierające procesy zarządcze i motywacyjne

W dniu 10-02-2015 roku w siedzibie Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę. Procedura wyłonienia była przeprowadzona zgodnie „Zasadami udzielania zamówień…” opublikowanymi na stronie: www.cop.lodzkie.pl – w formie przetargu


Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 19-12-2014, strona internetowa firmy: www.etykiety.pl oraz w siedzibie firmy ul. Piaskowa 122/150, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w miejscu publicznie dostępnym.


Jako kryterium wyboru oferty wybrano cenę netto w PLN- 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać oferent to 100.


Formuła obliczania: Cena najniższa/Cena analizowanej oferty*100= Liczba punktów


1. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.Nazwa i adres oferentaNazwa kryterium/Cena netto Ilość przyznanych punktówSuma otrzymanych punktów
1.ITEGER Sp. Z o.o. ul. Spalska 19/2197-200 Tomaszów Mazowiecki100,00100,00
2.Mobile System Sp. z o.o. Dubois 114/11693-465 Łódź93,7593,75