PROMOCJA
Zamknięcie konkursu – protokół wyboru oferty


Informacja o zamówieniu usług polegających na Opracowaniu nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji oferty

Ogłoszenie o zamówieniu 
Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji oferty

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa, adres Zamawiającego i dane kontaktowe
Oficjalna nazwa: Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Nowy Glinnik 17, 
Kod pocztowy: 97-217
Miejscowość: Lubochnia 
Kraj: Polska
NUTS 3
Dane osoby upoważnionej do kontaktów:
Imię i nazwisko: Iwona Studzińska 
E-mail: i.studzinska@etykiety.pl
Adres internetowy (URL): www.etykiety.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższe dane kontaktowe
Oferty prosimy przesłać droga elektroniczną na adres e-mailowy: i.studzinska@etykiety.pl
I.2) Rodzaj Zamawiającego: Spółka handlowa posiadająca formę prawną
I.3.) Główny przedmiot działalności: 
17. 29 Z. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji.
KOD CPV: 79000000-4
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
Miejsce świadczenia usług: NUTS 3, 97-217 Lubochnia, Nowy Glinnik 17
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjona-lizacji działalności Etykiety.pl Etigraf Sp. z o.o.
II.2) Opis
II.2.1) Szczegółowy opis zamówienia:
– badanie rynku Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii; 
– określenie rekomendowanych rynków docelowych dla działalności eksportowej; 
– analiza pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; 
– strategia wejścia na rynki globalne;
– dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku;
– określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe; 
– opis usług przedsiębiorstwa oraz jego aktualnej pozycji na rynku międzynarodowym;
– przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, określenie celów strategicznych przedsiębiorstwa w kontekście planowanych działań międzynarodowych;
– wyszukanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; 
– stworzenie koncepcji otwierania nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej;
– zaplanowanie rozbudowy łańcucha dostaw;
– plany dywersyfikacji geograficznej i sektorowej;
– propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na danym rynku;
– opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
– opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
– wstępny harmonogram wdrażania strategii biznesowej.
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: NIE.
II.2.4) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak. W ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Działanie II.2.1. 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 20. MARCA 2017 ROKU. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wadium i Gwarancje
III.1.1) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: nie dotyczy
III.1.3) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają zdolności techniczne i zawodowe, to znaczy: 
a. wykażą, że wykonali należycie co najmniej 5 usług, o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda, odpowiadającym swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. opracowaniu nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa, na rynkach niemieckim lub irlandzkim i Wielkiej Brytanii,
b. wykażą, że dysponują minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: każda opracowała przynajmniej 2 modele biznesowe dotyczące internacjonalizacji MŚP, które zostały wdrożone;
c. oświadczy, że nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawi odpowiednie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt.2;

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wy-konywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich war-tości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia kryterium niezależności, powinien dołączyć wypełniony Załącznik nr 1.
III.2.4) Zamówienie zastrzeżone: nie
SEKCJA IV. PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena netto- waga 40
2. Szybkość wykonania usługi, rozumiana jako termin przygotowania kompletnego dokumentu będącego wynikiem świadczonej usługi – (najkrótszy czas realizacji zamówienia 1 pkt, średni czas wykonania usługi – 0,5 pkt, najdłuższy czas wykonania usługi – 0 Pkt. – waga 60
Sposób obliczenia punktacji przyznawanej złożonym ofertom:
Sposób przyznawania punktów. 
Kryterium Ceny ( C) 
Coferenta/C najniższa wśród przedstawionych ofert x 40%= C
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia tj. koszt przeprowadzenia analizy, koszt przygotowywania strategii, koszt dojazdu
do przedsiębiorcy i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Z tytułu kryterium nr 1 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Kryterium szybkości wykonania usługi ( S)
Punktacja przyznana za termin wykonania usługi w porównaniu z innymi oferentami 1pkt. Lub 0,5 pkt. Lub 0pkt. X 60= S
Z tytułu Kryterium nr 2 Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Suma = C+S
Łącznie oferent może uzyskać 100 punktów. 
Zwycięzcą zostanie oferent , który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.2) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Specyfi-kacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana tylko wybranym Wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Termin upływa dnia 30-12-2016 o godzinie 11.00. Oferty zostaną rozpatrzone dnia 30-12-2016 o godzinie 13.00. 
Adres do składania ofert elektronicznych podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki: i.studzinska@etykiety.pl
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosków
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski w ofertowaniu: Język polski
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę uprawomocnioną do reprezentacji spółki. W przypadku referencji należy przedstawić je w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
2. OFERTA powinna bezwzględnie zawierać:
a) Nazwę (firmę), siedzibę, nr tel., adres poczty elektronicznej Wykonawcy,
b) Nazwę (firmę) i siedzibę Zamawiającego oraz nazwę postępowania,
c) Datę i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
d) Strony winny być ponumerowane w sposób ciągły. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponoszą Wykonawcy. 
4. Wraz z wnioskiem Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 
a) oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu powyżej, 
VI.3) Data opublikowania niniejszego ogłoszenia: 16-12-2016