Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.02.2012

Inwestor:
Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Maz. Sp. z o.o.
ul.Piaskowa 122/150
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Sygnatura i nr wniosku:
WND.RPLD.03.02.00-00-263/11i termin otwarcia ofert:

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2012
Nazwa(firma) i adres zamawiającego: Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Maz. Sp.z o.o.
ul. Piaskowa 122/150
97-200 Tomaszów Mazowiecki
strona www www.etykiety.pl
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS 0000071431
NIP 773-22-06-822
REGON 590945203
Telefon 44 725 11 11
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759 z póź. zm. ) do stosowania przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z polityką konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z dokumentem "Zasady udzielania zamówień publicznych.." dostępnym na stronie www.cop.lodzkie.pl
Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności Firmy Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej, zwojowej, ośmiokolorowej maszyny fleksograficznej do produkcji etykiet"
Nazwa osi priortetowej i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 —2013 Działanie III.2 : PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup zwojowej, ośmiokolorowej maszyny fleksograficznej do produkcji etykiet
Miejsce dostawy: ul. Piaskowa 122/150
97-200 Tomaszów Mazowiecki
POLSKA
Termin realizacji projektu: 01.02.2012-28.02.2013
Kryteria oceny i ich wagi:
Cena netto w PLN 80%
Proponowany termin płatności 10%
Długośc gwarancji i serwis pogwarancyjny 10%
Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:
Opis sposobu obliczania ceny Ocena wg kryterium ceny.
C = ( Cmin / Cof.) x 80%
gdzie:
C - ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Cmin - najniższa cena,
Cof. - cena oferenta.
Opis sposobu obliczania punktów za proponowany termin płatności Ocena wg kryterium termin płatności:
2,0 pkt. za najkorzystniejszą ofertę
1,5 pkt. za średnio korzystną
1,0 pkt. za najsłabszą ofertę
Opis sposobu obliczania punktów za długośc gwarancji i serwis pogwarancyjny Ocena wg kryterium:
2,0 pkt. za najkorzystniejszą ofertę
1,5 pkt. za średnio korzystną
1,0 pkt. za najsłabszą ofertę
Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być:
1. sporządzona w języku polskim, strony oferty winny być ponumerowane w sposób ciągły,
2. wypełniona według podanych wyżej danych, dane na powyższym formularzu,
3. opatrzona pieczątką firmową,
4. posiadać datę sporządzenia,
5. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów rejestrowych,
6. jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. oferent przedstawia pełną specyfikację oferowanego urządzenia wg wytycznych podanych w specyfikacji techniczno- technologicznej, będącej załacznikiem nr 1 do ogłoszenia.
8.oferta powinna zawierać nazwę producenta oraz datę produkcji urządzenia
9. przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr: +48 44 725 11 11 poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.Piaskowa 122/150
Termin ważności oferty: Oferta winna być ważna do 31.06.2012
Czas dostarczenia oferty: Oferta winna być dostarczona do dnia 23.02.2012. Decydować będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną rozpatrzone dnia 24.02.2012 o godzinie 10.00.Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji w trzech kategoriach. Dostawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej.
Dodatkowe informacje: 1. Jeśli oferent prowadzi działalność jako osobo fizyczna, bądź spółka prawa cywilnego zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Nie żąda się wnoszenia wadium.
Osoba do kontaktu: Iwona Studzińska 44 725 11 11


WYNIK POSTEPOWANIA:
Za najlepszą została uznana oferta:
MARK ANDY AG, Kagenstrasse 21, 4153 Reinach Szwajcaria

1. MARK ANDY AG Kagenstrasse 21 4153 Reinach Szwajcaria - 1.15
2. ROTARY die Company Sp. z o.o.o ul.Modlińska 248, 03-152 Warszawa - 1.07
3. Heidelberg Sp. z o.o. ul.Popularna 82 02-226 Warszawa - 1.10